اعضا شرکت

با اعضای شرکت اثر ماندگار کیان بیشتر آشنا شویم.
مدیریت
اعضا شرکت
فرانک زمانی

مدیر عامل

اعضا شرکت
اعضا شرکت
واحد فروش
اعضا شرکت
امیرحسین ترابی
اعضا شرکت
اعضا شرکت
پشتیبانی
اعضا شرکت
امیرحسین ترابی
اعضا شرکت
اعضا شرکت